Flora, fauna en bijzondere plekjes

Onze golfbaan heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een verrassend fraai en gevarieerd stukje natuur. Nu de Bolstra speelklaar is, is het moment aangebroken om de puntjes op de i te gaan zetten op het gebied van de “natuurwaarden” van ons 36 holes golfcomplex. Een kolfje naar de hand van de gebroeders Dolf en Lex Pull van onze Commissie Flora en Fauna.

Bijzondere plekjes

Er is een inventarisatie uitgevoerd, waarbij tal van locaties zijn gevonden waar nog winst valt te halen t.a.v. natuurlijke ontwikkelingen, beheer en andere punten. De resultaten zijn vastgelegd in een helder rapport. Daarin staan onder andere de nodige suggesties, die refereren aan een kaart van onze baan waarop waardevolle zones zijn aangegeven. Lex en Dolf zijn hierover in gesprek met het bestuur, de Baancommissie en de hoofdgreenkeeper.

Om een paar van die suggesties te noemen: “Op enkele plekken, die buiten het spel zijn gelegen, kan het beheer van de rough worden aangepast om een meer kruidenrijk grasland te ontwikkelen. In de praktijk betekent dit minder vaak maaien op deze plekken, één keer in het najaar is daar genoeg.” Ter illustratie hierbij een paar foto's van de golfbaan Lyme Regis in Engeland.


Op onze golfbaan komen veel rietoevers voor. Deze zijn van belang voor broedvogels als de kleine karekiet en bijzondere planten zoals de Rietorchis. Een deel van de oevers is vrij smal en kan worden verbreed door de natuur meer haar gang te laten gaan. Hier profiteren oeverplanten, libellen en amfibieën van. Oevers die buiten het spel zijn gelegen of juist in het zicht van de golfers, kunnen worden ontwikkeld tot kruidenrijke oevers.

Langs oeverzones en op andere vochtige plekken in het terrein kunnen hier en daar zogenaamde “plas-draszones” worden gemaakt. Dit zijn vochtige verlagingen in het terrein waar moerasplanten gedijen.

Op meerdere plekken is ruimte om houtrillen te maken van snoeiafval. Hierdoor ontstaan schuilgelegenheden voor kleine zoogdieren, insecten en amfibieën. In een aantal bosvakken kan de onderbegroeiing behouden blijven, zonder dat de golfers hier last van hebben. Dit zorgt voor meer structuur in deze bosvakken en biedt schuilgelegenheden voor kleine zoogdieren en bosvogels. Op plekken waar enige vorm van beschutting en afscherming wenselijk is, kan struweel worden ontwikkeld. Besdragende struiken en wilde fruitbomen kunnen worden gecombineerd met een strook natuurrough voor een natuurlijk beeld.

Hiermee zijn we helemaal klaar voor de toekomst, hebben een prachtige par-3 baan die elders in de regio en ver daarbuiten niet is te vinden. Onze doelstelling is gericht om met deze nieuwe par- 3 baan enerzijds ouder wordende leden binnen de club te behouden, bestaande leden extra goede oefenmogelijkheden te bieden en zeker ook om nieuwe (jongere) leden aan te trekken.

Natuurlijk evenwicht

Lex en Dolf zien het “sturen” van de biodiversiteit op onze golfbaan als een slimme manier van natuurbeheer. Vleermuizen en zwaluwen (die elke dag 2 x hun eigen gewicht aan insecten verorberen) zorgen bijvoorbeeld dat we verschoond blijven van muggen en steekvliegen. Een spreeuwenkolonie zou ook zeer welkom zijn. Daarom is onlangs bij hole 7 Lynden een groep spreeuwenkasten opgehangen.

Spreeuwen zorgen er namelijk voor dat we geen last hebben van emelten en engerlingen, zonder dat de greens worden beschadigd. Kraaien zijn ook gek op deze larven, maar die beschadigen de greens wél.

Lex en Dolf hebben in de loop der jaren al heel wat nestkasten opgehangen. Dat was niet zonder resultaat. Die nestkasten zijn inmiddels “bezet” en er huizen momenteel zo'n zestig soorten vogels op onze baan. Niet al die soorten kiezen voor een nestkast. Sommige nestelen op de grond of verzorgen hun eigen huisvesting in nesten of holtes in bomen, zoals de grote bonte specht in een boom bij hole 6 Lynden.

Unesco Erfgoed

Onze golfbaan ligt op een unieke locatie. Het is, voor zover wij weten, de enige golfbaan ter wereld die genoemd wordt in de lijst met werelderfgoederen van Unesco, bij de Stelling van Amsterdam:

“Het Haarlemmermeer was onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Na de droogmaking van dit meer tussen 1848 en 1852 maakte het gewonnen land een vijandelijke aanval op de hoofdstad gemakkelijker. Als oplossing voor dit probleem werden nieuwe verdedigingswerken in het noordelijk deel van de polder langs de Ringvaart gebouwd. Zoals de “Voorstelling” bij Vijfhuizen op het huidige golfterrein, die evenals een “Voorpositie” bij Cruquius, was ingericht voor de opname van troepen die zich hier konden terugtrekken. Om goed te kunnen functioneren werden er in 1918-1919 scherfvrije onderkomens van gewapend beton aan toegevoegd.” 12020

De in deze lijst genoemde “scherfvrije onderkomens voor de troepen” kennen wij heel goed, die staan op hole negen van Cruquius. Deze zouden, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, heel geschikt zijn als schuilplaats voor vleermuizen. De openingen zijn momenteel wat te groot en hierdoor is de locatie voor deze dieren minder aantrekkelijk. Wanneer de openingen versmald worden, zullen de locaties klimatologisch verbeteren en is er minder kans op indringers die gevaarlijk zijn voor vleermuizen.

Milieuvriendelijk golfparadijs

Onze club heeft een GEO certificering. Dat is een internationaal keurmerk van de GEO Foundation voor verantwoord en milieuvriendelijk beheer, aangesloten bij ISEAL Alliance. In aanvulling daarop zijn we nu bezig met “Committed to Birds”, een nieuw programma van de NGF in samenwerking met Vogelbescherming Nederland. Zo verenigen we als golfclub het nuttige met het aangename, door daadwerkelijk een steentje bij te dragen aan een beter milieu via het creëren van ons eigen golfparadijs.