Van de Bestuurstafel

Met het verschijnen van deze MeerMARE hebben we de geslaagde feestweek met diverse lustrumwedstrijden ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de HGC al weer enkele weken achter de rug. Terugkijkend op de achterliggende maanden kunnen we stellen dat er veel is gebeurd op onze club. We zitten om te beginnen, net als een aantal andere golfverenigingen, behoorlijk in de lift. Onze club heeft sinds juni het vastgestelde maximaal aantal leden van 1.300 bereikt en voor het eerst in jaren is er ook weer een wachtlijst.

Tijdens de online ALV op 29 juni stelden we dat het de goede kant op ging met de coronaversoepelingen. Helaas gingen die versoepelingen net niet snel genoeg voor het voorgenomen lustrumfeest op 18 september en is het feest op die dag afgelast. Afhankelijk van de mogelijkheden en de dan geldende coronavoorwaarden zullen wij bekijken of er de komende tijd toch nog een festiviteit kan worden georganiseerd, bijvoorbeeld rond of op 19 november, onze officiële oprichtingsdatum 35 jaar geleden en de afsluitende dag van dit jubileumjaar, met o.a. de trekking van de lustrumloterij.

Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we 10 dagen na dat feestelijke moment, voor het eerst in 2 jaar ook weer fysiek bij elkaar komen voor onze najaarsvergadering op 29 november. Het kan –zeker met vele nieuwe leden– wel eens druk worden bij deze bijeenkomst. Dat geldt ook voor de informatieavond over de verbouwing van het clubhuis op 5 oktober. Tijdens de ALV van juni is het beleidsplan 2021-2024 goedgekeurd. De voorgenomen verbouwing van het clubhuis vormt hier een belangrijk onderdeel van. Tijdens de informatieavond gaan we in op het project en de diverse scenario’s. Wij horen graag uw mening daarover en komen er uiteraard ook op terug in de novembervergadering.

In de aanloop naar de juni ALV hebben veel leden vooral over het onderwerp reserveringsregels hun mening gegeven. Daar zijn vanaf mei wijzigingen in aangebracht en daarover is via nieuwsbrieven informatie verstrekt. De aankondiging van een pilot om de regels aan te passen leidde tot veel reacties. Reden waarom dit onderwerp tijdens de ALV apart is toegelicht. Deze toelichting is uiteraard voor alle leden na te lezen in de notulen.

De vele reacties op het besluit om het aantal uitstaande boekingen via een pilot aan te passen hebben duidelijk gemaakt dat dit onderwerp zeer leeft. Naar aanleiding daarvan zijn wij ook met leden in gesprek gegaan en is uiteindelijk besloten om in de pilot het maximaal uitstaande aantal boekingen te verhogen. De ontstane onrust over de eerste aanpassing van de boekingsmogelijkheden betreuren wij natuurlijk. Wij gaan er echter vanuit dat een betere spreiding van starttijden alle leden zo veel mogelijk de gelegenheid zal bieden om op gewenste momenten te kunnen spelen. Wij houden u op de hoogte van het vervolg van deze pilot, maar zien gelukkig dat, met de toegenomen versoepelingen, sinds de zomer de druk in de baanbezetting is afgenomen.

Het spelplezier van leden en gasten zal naar verwachting toenemen met een effectiever toezicht. Bijvoorbeeld door de inzet van meer marshals, waarvoor recent nog een oproep is gedaan. Vrijwilligers zoals onze marshals, maar ook commissie- en werkgroepleden zijn belangrijk voor een vereniging als de onze. Wij gaan ervanuit dat ook nieuwe leden hierin hun weg gaan vinden. Er zijn regelmatig tijdelijke werkgroepen actief, zoals voor het lustrum, de baanbezetting en de bouwplannen en er is nu ook een Marketingcommissie. De Redactiecommissie is ook nog op zoek naar versterking met leden die graag schrijven.

Naast alle vrijwilligers hebben wij ook een grote groep medewerkers. Met name het restaurant, waar een aantal nieuwe medewerkers werkt, krijgt steeds vaker complimenten over het aanbod, de service en hun inzet. Zij hebben zich, in de voor De Drie Gemalen zeer drukke feestweek, weer van hun beste kant laten zien en kijken er naar uit u de komende tijd te blijven verwelkomen.

Wij wensen u een mooie en sportieve golfherfst en hopen u binnenkort ook weer te treffen, in het restaurant of op het terras, nagenietend van een rondje golf. Misschien zien we u de eerste vrijdag van de maand bij een bestuursinloop in ons clubhuis? En natuurlijk horen we uw input graag bij de verbouwingsinformatieavond in oktober en de ALV in november.

Artist impression