Het bestuur nodigt u uit voor de online

Nieuwjaarsreceptie

op zondag 3 januari vanaf 16.00 uur

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie zullen ook de Golfer en Golfster van het jaar bekend gemaakt worden

Terugblik op 2020

Het afgelopen jaar zal de geschiedenisboeken in gaan als een jaar waarin veel veranderde in de wereld. Ook voor onze club was het een roerig jaar. Maar gelukkig bleek al snel dat de golfsport zich in een groeiende populariteit mag verheugen.

Lang binnen zitten is niet goed voor een mens. De mogelijkheden om te reizen, om mensen te ontmoeten en te sporten werden in het afgelopen jaar dramatisch beperkt. Maar als golfers hadden we daar minder last van dan anderen, omdat we vrijwel het hele jaar hebben kunnen golfen. Nagenieten van een rondje golf onder het genot van een hapje en een drankje was een deel van het jaar helaas maar beperkt mogelijk.

Het werd drukker en drukker in de baan. Ons ledenbestand groeide, evenals de inkomsten uit greenfees. We bevinden ons als club in een bevoorrechte situatie. We zijn volledig eigenaar van ons golfcomplex en zijn dus niet afhankelijk van derden. Al met al een prima uitgangspositie om onze club meer toekomstbestendig te gaan maken. Want dat we in de komende jaren veel nieuwe leden nodig hebben om de vergrijzing van ons ledenbestand op te vangen, daar zijn we het allemaal wel over eens.

Het bestuur heeft onlangs in de Najaarsvergadering een concept beleidsplan gepresenteerd. Meer daarover in een ander artikel in deze MeerMARE. Een van de uitgangspunten is dat we beter willen inspelen op de wensen van verschillende doelgroepen. Om aan ieders wensen te kunnen voldoen heb je een golfcomplex nodig dat heel veel verschillende mogelijkheden en faciliteiten kan bieden. Zoals ons 36 holes complex.

Hoeveel er bij ons mogelijk is bleek toen we een paar weken met maximaal 2 spelers per flight de baan in mochten. In no time was het boekingssysteem aangepast, en konden we naar keuze de A, B, C, of D lus boeken voor een 9 holes ronde met maximaal twee spelers per flight. Van zonsopgang tot na zonsondergang waren alle 36 holes bezet... Ondanks dat er wat dichter achter elkaar werd gespeeld was de doorstroming opvallend goed. Even snel een ronde spelen van naar keus drie kwartier tot iets meer dan anderhalf uur was ineens dagelijkse praktijk. Met een kort bezoekje aan de ‘koek en zopie’ en dan gauw weer naar huis. Ideaal voor mensen met weinig vrije tijd en thuiswerkers, maar wèl even wennen voor veel andere clubleden. Het zal ongetwijfeld heel leerzaam zijn om te onderzoeken hoe deze periode is ervaren door spelers uit verschillende doelgroepen. Naast Players First zullen daarvoor in het voorjaar gespreksrondes met de leden worden georganiseerd.

Inmiddels gaan we er alles aan doen om golfen op de Haarlemmermeersche in de komende maanden voor iedereen zo aantrekkelijk mogelijk te maken, zodat we toch nog een beetje kunnen genieten van een soort wintersportgevoel, met een lekkere kom snert of kop warme chocomelk bij onze “Winterbar’ in de open lucht.

Willem de Vries, voorzitter

Henk Westerhof, Bestuurslid Haarlemmermeersche Golfclub

Sinds 2006 lid van de Haarlemmermeersche Golfclub. Heeft inmiddels handicap 19 en speelt in het 9e heren Senioren Competitieteam.

Henk is 63 jaar, woont samen met Yvonne, heeft 3 dochters en een kleindochter.

In het dagelijks leven is hij Voorzitter van Royal Anthos (Koninklijke handelsbond voor boomkwekerij- en bolproducten). Heeft veel bestuurlijke ervaring, zowel nationaal als internationaal. Niet alleen in de zakelijke omgeving, maar ook privé, zoals onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht van een scholengemeenschap en voorzitter van de eens grootste tennisvereniging van Nederland (Hillegomse Tennisvereniging).

Hij wil graag zijn bestuurlijke ervaring combineren met het zich inzetten voor zijn geliefde sport en is daarom bereid toe te treden tot het bestuur van onze club. Een van de belangrijke en zeer actuele thema’s waar hij zich op de korte termijn mee zal bezighouden is de baanbezetting.

Zijn primaire aandachtsgebieden binnen het bestuur zijn:

  • Wedstrijd Commissie (waaronder ook de Senioren-, Dames- en Jeugdcommissie)
  • Technische Commissie (competitie)
  • Regel Commissie
  • Handicap Commissie
  • Golf Academie.

Henk, fijn dat je ons bestuur met jouw ervaring komt versterken. We wensen je veel succes en hopen je vaak op de club tegen te komen.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Online ALV 23 november 2020

Op 23 november vond de HGC najaarsvergadering plaats. Voor de tweede maal dit jaar online. Nog steeds anders dan anders dus, maar het bestuur leek er al helemaal aan gewend. Voorzitter Willem de Vries gaf wel aan liever ‘live’ te vergaderen vanwege de mogelijkheid om na afloop met elkaar na te praten.

In zijn inleiding ging hij in op een aantal bijzonderheden van het afgelopen jaar, zoals de actie voor de medewerkers van het Spaarne Gasthuis, de versneld ingezette eerste fase van de verbouwing en de wateroverlast die door overmatige regenval de begane grond blank zette.

Wlllem bedankte Alex Bisi, die na 16½ jaar stopt met de Baan Commissie. Hij is als voorzitter van deze commissie opgevolgd door Edwin Koster, terwijl Raymond Hofer, naast Carla Beenders die al lid was van de BaCo, aan de commissie is toegevoegd.

Ook verwelkomde Willem onze nieuwe horecamanager Thijs Geerlings, die zich kort met een filmpje voorstelde. Het horecateam is leuke, nieuwe dingen aan het bedenken voor als het restaurant weer open is. Thijs hoopte echter al veel leden tegen te komen bij de ‘Take Away-stand’, waar gelukkig gretig gebruik van wordt gemaakt.

Qua aantal leden is er een stijging te zien, tot de ALV waren er 102 nieuwe leden aangemeld. COVID-19 heeft in 2020 duidelijk voor een verhoogde interesse in golf gezorgd, maar bracht op momenten wel knelpunten in de baanbezetting met zich mee. Leden hadden hierover ook een aantal vragen. Vragen konden voorafgaand aan en tijdens de vergadering schriftelijk of via de chatfunctie worden gesteld. Alle vragen zijn inmiddels voorzien van antwoorden en aan de ALV-informatie op de HGC website toegevoegd.

Tijdens de ALV waren 129 leden online van de 184 leden die zich hadden aangemeld. Een behoorlijke opkomst voor een vergadering in deze vorm. Misschien ook vanwege het feit dat het eerste concept van het Beleidsplan 2021-2024 werd gepresenteerd. Het is de bedoeling dat in het voorjaar 2021 informatieavonden worden georganiseerd, zodat de definitieve versie van het plan in de juni 2021 ALV aan de leden kan worden voorgelegd.

En meteen kort vooruitkijkend naar 2021, dat wordt het jaar waarin de HGC een lustrum viert, namelijk het 35-jarig bestaan van de club. Er is een evenementencommissie ingesteld die plannen maakt om op een feestelijke wijze bij dit feit stil te staan.

Het beleidsplan 2021-2024 is een vervolg op het plan voor 2018-2021. In het plan komt de nadruk te liggen op de positionering van de club als actieve vereniging, die voor golfers van alle niveaus een gastvrije plek is waar leden zich thuis voelen. Belangrijke aspecten zijn ledenwerving, en dus een verminderde afhankelijkheid van greenfee-inkomsten, terwijl ook gestreefd wordt naar de opbouw van financiële reserves voor de noodzakelijke, toekomstige verbeteringen van het clubhuis. Daarbij zou de baanbezetting moeten gaan naar het “oude normale” pre-COVID niveau.

Een kernpunt is wel de leeftijdsopbouw van de leden. De gemiddelde leeftijd van de leden ligt op circa 66, bij start van het lidmaatschap is dat 53. Die gemiddelde entreeleeftijd was de afgelopen 4 jaar echter 61 jaar. 40% Van de huidige leden heeft 40% een leeftijd van 70 jaar of ouder. Dat is iets om goed rekening mee te houden.

Voor de plannen wordt uitgegaan van het erkennen dat er geen sprake is van een homogene club, qua leeftijd en qua mate van actief zijn van de leden. Er worden verschillende ledensegmenten onderkend o.b.v. gegevens als leeftijd, aantal golfrondes die per jaar gelopen worden, handicap, besteding in het restaurant, deelname aan competities en lidmaatschap van commissies. Dat leidt vervolgens tot een onderverdeling in profielen met klinkende namen als Kader, Liefhebbers, Business Club, Fitness, Gasten, Jeugd, Millennials en Kampioenen.

Belangrijk is daarbij hoe we er in financieel opzicht voor staan. Zo had 2020 door de COVID-sluitingen een financieel rampjaar kunnen worden. Met de steun van de leden (die in de zomer 6.000 meer rondes bleken te hebben gespeeld), de flexibiliteit van de organisatie, de lagere onderhoudskosten en de toegenomen interesse voor golf, was de verwachting ten tijde van de ALV dat dit jaar financieel slechts licht onder plan zal eindigen. Alleen financieel negatieve effecten van de lockdown na de ALV zijn daarin nog niet meegenomen. En als COVID in 2021 geen spelbreker wordt kan er worden begonnen met de opbouw van een reserve voor een eventuele clubhuisrenovatie in 2024.

De samenhang tussen de contributies ontvangen van leden, de bestedingen door gasten, wedstrijden (van NGF competitie en ‘fun’ rondes) en de baanbezetting werden in het kader van het plan neergezet als communicerende vaten die invloed hebben op het financiële resultaat en de tevredenheid over de vereniging en faciliteiten.

De doelstelling is de NPS, ofwel de Net Promotor Score (die aangeeft hoe tevreden men is, in de zin van positieve aanbeveling aan anderen) gaat stijgen van 19 naar 40%. Vaste korte termijn parameters die invloed hebben op dit alles zijn de Golf Academie, het baan onderhoud, de Business Club, tot aan de bijdrage aan het restaurant, de vaste kosten en de baan capaciteit.

Zoals gebruikelijk in deze tijd van het jaar kwamen er in deze vergadering ook formelere onderwerpen aan de orde; de financiële zaken, de vaststelling van contributies en tarieven en de begroting voor het komende jaar. Die punten werden allemaal conform voorstel vastgesteld, zoals overigens alle onderwerpen waarover gestemd moest worden.

Vastgestelde punten betroffen het maximaal aantal speelgerechtigde leden en jeugdleden voor 2021 en het maximale bedrag aan renteloze leningen dat in 2021 mag worden afgelost. Goedgekeurd is ook dat aan de statuten een nieuwe lidmaatschapscategorie is toegevoegd, om het lidmaatschap voor jongere, nieuwe leden in de leeftijd van 26 tot 35 jaar bereikbaarder te maken. Tevens zijn in de statuten wijzigingen aangebracht die betrekking hebben op het houden van digitale ledenvergaderingen, iets wat nu kon onder de Tijdelijke COVID Wetgeving, maar voor de toekomst als mogelijkheid is vastgelegd. Ook mutaties onder leden van de statutaire commissies en bij bestuursleden werden in de vergadering ter stemming gebracht. In de Commissie van Beroep liepen de eerste termijn van voorzitter Peter Jager en van lid Martin Hoedemakers statutair af. Zij stelden zich beiden herkiesbaar en hiermee werd ingestemd. Dit gold ook voor de herverkiezing van Hans van Leeuwen als bestuurslid voor een tweede en laatste 3-jaars bestuursperiode.

Bestuurslid Bert van Vliet stelde zich niet herkiesbaar na afloop van zijn 1e termijn en het voorstel om Henk Westerhof te benoemen tot bestuurslid is aangenomen. Ook Henk stelde zich in de vergadering via een filmpje voor, hij werd welkom geheten en is al ingewerkt door Bert. Bert werd natuurlijk hartelijk bedankt voor zijn tijd in het bestuur. Er was al een flesje wijn naar hem gebracht en afscheid in het bestuur in andere vorm zit in het vat voor als zij weer fysiek in grotere groepssamenstelling bijeen kunnen komen.

Als tip: de presentatie van het beleidsplan is een aanrader om na te lezen. Thijs, als het nieuwe gezicht in de horeca en Henk, als bekend gezicht in een nieuwe (bestuurs)rol, worden in deze MeerMARE natuurlijk ook voorgesteld.