Ledenbijeenkomst project clubhuis

Op 10 maart vond voor leden van de HGC een informatiebijeenkomst plaats over wat inmiddels “het project clubhuis” heet. Maar liefst zo’n 150 leden –en wie had toen gedacht dat minder dan een week later een dergelijke bijeenkomst niet meer mogelijk zou zijn vanwege de tegen de Coronacrisis afgekondigde maatregelen– kregen diverse presentaties en een toelichting van het bestuur en de leden van de in november 2019 aangestelde Bouwcommissie (waarin clubleden Yvonne Stoeltie, Niek van de Rest en Martijn Mackenzie, club manager Taco Faber, en bestuursleden Hans van Leeuwen en Simon Kooyman zitting hebben), waarna een interactiever deel van de avond volgde.

Het doel van de informatieavond was vooral om de stand van zaken van het project uiteen te zetten, door de totstandkoming van het clubhuis in 'historisch perspectief' te plaatsen, en daarbij de bevindingen van de commissie en de resultaten van, door experts uitgevoerd, technisch onderzoek mee te nemen. Een belangrijk deel van de avond was ingeruimd voor een uitwisseling van vragen, suggesties en ideeën van leden, die werden besproken.

Input van de leden was ook al gevraagd in een enquête over de prioriteiten voor het clubhuis, en de uitkomsten daarvan werden uiteraard toegelicht. Simon Kooijman gaf in zijn toelichting op de enquête, die een respons van bijna 40% had, aan dat in de vraagstelling een aantal lastige dilemma’s werden voorgelegd, waarbij het soms moeilijk is om 1 keuze aan te geven. Hij had hiervoor een mooie vergelijking met een vraag over de functie van tandpasta… Stel: je zou iemand vragen wat tandpasta vooral moet doen en je geeft 3 opties: a. witte(re) tanden, b. minder gaatjes of c. frisse adem, dan is het natuurlijk lastig is om tot 1 keuze te komen, want liefst wil je alle opties gerealiseerd zien en niet hoeven kiezen. Zo is het eigenlijk ook voor de prioriteiten ten aanzien van het aanpassen van het clubhuis.

De respondenten van de enquête werden per leeftijdscategorie en geslacht in de presentatie in beeld gebracht door een 'tsunami-grafiek'. Hieruit bleek dat de bulk van de input was gegeven door leden in de categorie van 71-75 jaar oud.

Eén van de vragen was welke faciliteiten van het clubhuis met prioriteit onder handen zou moeten worden genomen. Het zal niemand verbazen dat de meeste leden er de voorkeur aan gaven dat in elk geval het restaurant, het bargedeelte en de toiletgroep op de eerste verdieping aangepakt gaan worden.

Dit sluit ook wel aan bij het feit dat het clubhuis in meerdere fasen en na een aantal verbouwingen is geworden tot wat het nu is. Later zijn aanvullende verbouwingsplannen vanwege andere prioriteiten in de ijskast gezet. Daarnaast moeten we niet vergeten dat er in de afgelopen jaren ook een aantal zaken wel gerealiseerd zijn, met name op de begane grond: de entree met de golfshop, de lockerruimte, de dameskleedkamer en de lift. Bij die gelegenheid zijn technische zaken die daar speelden gelukkig meteen meegenomen en opgelost.

Maar er is dus wel het achterstallig onderhoud in de overige delen van het clubhuis wat nu aan de orde is. Wat betreft veiligheid en bouwkundige staat van het clubhuis, die bleken op meerdere aspecten echt tekort te schieten, ook kijkend naar huidige regelgeving. De elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties voldoen daar bijvoorbeeld niet meer aan. De bevindingen betreffen met name de keuken, stookruimte, maar ook de daken, de serre, de buitentrap, het afdak voor de trolley/fietsenstalling en de hiervoor al genoemde toiletgroep op de 1e verdieping, die echt op is. En dan vooruitkijkend naar steeds scherper wordende klimaateisen zou bij de nu te overwegen stappen ook gekeken kunnen worden naar de CO2-footprint. Kortom, alles bij elkaar beziend is een verbouwing van het clubhuis echt noodzakelijk.

En dan komt natuurlijk ook het financiële plaatje om de hoek kijken. Circa de helft van de respondenten op de enquete was ‘negatief’ op het dit punt. Om daarop in te gaan schetste onze penningmeester de vermogenspositie van de club nogmaals, en die is in beginsel nog steeds heel gezond. Bovendien hebben we bij HGC de (luxe) positie dat grond en opstallen in eigendom zijn en dat is zeker niet bij alle golfclubs het geval.

Helaas staat de sector kennelijk niet bovenaan de lijst van banken, en deze financiers zijn -simpel gezegd- in het algemeen niet al te happig op leningen voor zaken als verbouwingen bij golfclubs.

Vandaar dat in de enquête ook de mening werd gepeild over mogelijke alternatieve vormen van financiering en een aantal leden heeft dan ook aangegeven in principe bereid te zijn tot medefinanciering. Uit de zaal kwam wel de opmerking dat hierbij bepaalde (financierende) leden niet moeten worden “voorgetrokken” met gunstigere voorwaarden dan in de markt geboden.

Na de presentaties werden punten van de aanwezigen verzameld en per onderwerp behandeld. Veel vragen gingen over de financiële reserves en positie, de kwaliteit van de keuken en de meest gehoorde vraag was een plan met begroting.

Dat laatste komt er zeker, maar de bedoeling van de bijeenkomst was juist een inventarisatie van alle input en suggesties, wat moet leiden tot een programma van eisen, die de bouwcommissie vervolgens zal meenemen in plannen en voorstellen die in de ALV gepresenteerd zullen worden. Het was een suggestie om dat niet in de vergadering van juni te doen, maar pas te presenteren in de najaarsvergadering.

Het bestuur heeft daartoe inmiddels ook besloten en gekeken wordt nu of een aantal technische aanpassingen wel alvast naar voren gehaald kan worden, zodat we in ieder geval (weer gaan) voldoen aan wet- en regelgeving. Door de omstandigheden staat veel nu stil, maar op onze club wordt, ook in deze bijzondere tijden, zoveel mogelijk voorbereid.

De in de vergadering aangekondigde vervolg informatieavond van mei wordt uiteraard uitgesteld, maar de bouwcommissie gaat in elk geval verder zodra de baan weer open is. En het plan voor een goed plan is er. Wordt vervolgd dus!